MarieAVelasquez created a new article
42 w - Translate

San pham dau bao nhiet Hochiki gia tang gia o dia chi PCCC An Phat | #pccc

San pham dau bao nhiet Hochiki gia tang gia o dia chi PCCC An Phat

San pham dau bao nhiet Hochiki gia tang gia o dia chi PCCC An Phat

Sau khi giá đầu báo nhiệt Hochiki giảm về mức dưới 800 ngàn đồng/ thiết bị, một nhân viên bán hàng